§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady i warunki korzystania z oprogramowania dla podmiotów z branży motoryzacyjnej w postaci dostępu do konta użytkownika w Portalu, którego celem jest zarządzanie ogłoszeniami motoryzacyjnymi oraz dostęp do innych funkcjonalności powiązanych i opisanych poniżej. Regulamin niniejszy stanowi regulamin w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

1.2 Właścicielem oprogramowania i usługodawcą świadczonych za jego pośrednictwem usług, jest Kevin Rogacki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Euroserv Kevin Rogacki z siedzibą w Koninie przy ul. Solna 1, 62-500 Konin, NIP 6652900017, REGON 301937691, e-mail: kontakt@motoapp.pl (dalej: „Usługodawca”). 

1.3 Użytkownikiem konta w Portalu może być każdy podmiot zainteresowany zarządzaniem dla branży motoryzacyjnej, który chciałby administrować ogłoszeniami wystawionymi lub zamieszczanymi w innych portalach do tego przeznaczonych w sieci współpracujących z Portalem, tak pełnoletnie osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawne, które przejdą pozytywnie weryfikację przy rejestracji.

1.4 Usługi świadczone za pośrednictwem oprogramowania polegają w szczególności na: 

a) możliwości wystawiania ogłoszeń motoryzacyjnych na podłączonych do konta Użytkownika portalach z poziomu Portalu,

b) dostępie do wzorów umów, tworzenia bazy klientów, dokumentów księgowych w związku z transakcjami motoryzacyjnymi,

c) opcji powiadomień na skrzynkę w koncie Użytkownika o stanie ogłoszeń w jego portalach i stanie Konta.

1.5. Udostępnienie oprogramowania następuje na zasadzie licencji niewyłącznej na wskazanych polach eksploatacji:  dostępu, wyświetlania, przechowywania jednego konta w portalu (konta administratora i dostępu dla wprowadzonych pracowników), korzystania z wszystkich funkcjonalności programu, wprowadzania zmian w ramach udostępnianych przez program funkcji, używanie w materiałach promocyjnych i informacyjnych. Usługobiorca nie ma prawa do zwielokrotniania programu, użyczania lub odpłatnego udostępniania (poza korzystaniem z programu przez osoby wykonujące czynności będące pracownikami), czynienia zmian w programie, które nie są zmianami w ramach udostępnianych przez program funkcji.

1.6 Oprogramowanie i prezentowane w Portalu treści i funkcje, a także logotypy i elementy graficzne, stanowią prawa wyłączne Usługodawcy lub Usługodawca jest uprawniony do nich na podstawie odrębnych zgód i podlegają one ochronie prawnej.

1.7 Korzystanie z oprogramowania przez Użytkownika jest odpłatne, a warunki odpłatności określa Regulamin, w tym opisuje początkowy okres próbny, bezpłatny. 

§ 2.  REJESTRACJA I WYMAGANIA TECHNICZNE

2.1 Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta w Portalu, tj. zawiera z Usługodawcą umowę o odpłatny dostęp do Portalu przez rejestrację na stronie www.motoapp.pl. Portal jest przeznaczony dla przedsiębiorców i przy rejestracji jest wymóg podania NIP firmowego.

2.2 Rejestracja polega na  wypełnieniu formularza rejestracyjnego poprzez podanie danych Użytkownika: adresu e-mail, hasła, imienia nazwiska lub nazwy, adresu zamieszkania lub siedziby, numeru NIP, numeru telefonu oraz zaakceptowanie Regulaminu i zasad przetwarzania danych osobowych w nim zawartych. Po wysłaniu do Usługodawcy formularza rejestracyjnego, Usługodawca ma prawo weryfikacji Użytkownika pod kątem profilu działalności (Portal jest dedykowany dla podmiotów z branży motoryzacyjnej, w szczególności komisów i dealerów pojazdów) i odmowy zarejestrowania w przypadku braku zgodności z profilem i celem Portalu, jak i w razie naruszania innych postanowień Regulaminu.

2.3 Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z Usługodawcą w ramach oprogramowania następuje z chwilą otrzymania przez Użytkownika wiadomości e-mail z potwierdzeniem rejestracji i danymi dostępowymi do konta (dane te mogą być zmienione samodzielnie w Portalu w Ustawieniach). Logowanie odbywa się poprzez wpisanie e-mail i hasła na stronie www.motoapp.pl. w zakładce „Logowanie” można przejść także procedurę resetowania hasła.

2.4 Każdemu zarejestrowanemu Użytkownikowi przysługuje 7 dni bezpłatnego dostępu do konta, tzw. okres próbny. Po okresie 7 dni konto stanie się nieaktywne, a Użytkownik otrzyma informację e-mailową o konieczności uiszczenia płatności abonamentowej za dostęp na kolejny czas. W razie niewykonania płatności w ciągu 7 dni od wystawienia i doręczenia faktury VAT, umowa o świadczenie usług pomiędzy Stronami zostaje zawieszona, a konto Użytkownika będzie usunięte w razie niedokonania płatności po okresie 3 miesięcy od zablokowania dostępu do konta. Dokonanie płatności abonamentowej spowoduje odblokowanie dostępności konta.

2.5 W przypadku gdy użytkownik nie uiści opłaty w ciągu 7 dni od wezwania do zapłaty, Euroserv ma prawo naliczyć karę w wysokości 700 pln brutto. Jeśli koszty związane z obsługą prawną przekroczą wysokość kary umownej.  

2.6 Portal dostępny jest pod warunkiem spełnienia przez jego system teleinformatyczny minimalnych wymagań technicznych: a. Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies lub b. Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Java, Java Script i cookies, c. Minimalna rozdzielczość ekranu 1024×768 pikseli.

2.7 Użytkownicy, którzy posiadają dostęp do Portalu mają obowiązek zachować hasła dostępu w poufności.

2.8 Użytkownik w zakładce Ustawienia ma prawo odznaczyć zgodę na otrzymywanie newslettera na adres e-mail i w każdej chwili zrezygnować z niego przez odpowiednie zaznaczenie o cofnięciu zgody.

§ 3. FUNKCJONALNOŚCI PORTALU

3.a.1 Aby dokonywać eksportu ogłoszeń na inne portalach – współpracujące z Motoapp, Użytkownik powinien on wybrać „Ustawienia”, a dalej Różnice i API. Konieczne będzie wybranie danego portalu ogłoszeniowego i po ikonie „Połącz” wpisanie danych do konta danego portalu, który posiada Użytkownik, aby je zsynchronizować. Aktualizacja tych ogłoszeń będzie następowała automatycznie, gdy zostaną zmienione z poziomu portalu, na którym zostały umieszczone. Jeżeli dany portal ogłoszeniowy wyświetla się w Koncie Użytkownika jako nieskonfigurowany, a Portal z nim współpracuje, Użytkownik powinien zgłosić nieprawidłowość Portalowi.

3.a.2 Aby możliwy był eksport danych z portali współpracujących z Motoapp, Użytkownik w przypadku portali płatnych musi mieć założone i aktywne konto użytkownika, co nie dotyczy portali bezpłatnych (bezpłatne dodawanie ogłoszeń).

3.a.3 Użytkownik może dokonywać zmian (modyfikacje, dodawanie, usuwanie) w ogłoszeniach na portalach współpracujących, tj.:

3.a.3.1 dodawanie ogłoszeń w portalach współpracujących odbywa się poprzez wykorzystanie bazy pojazdów utworzonej przez Użytkownika w zakładce „Moje pojazdy” lub ,,Dodaj nowy’’ (przy czym Użytkownik musi podać dane pojazdu dodawanego: markę, model, rok produkcji, przebieg, VIN, cenę dane techniczne wskazywane w formularzu, zdjęcia i je zapisać), tj. w „Moje pojazdy” Użytkownik wybiera pojazd ze swojej bazy i posługując się przyciskiem ”Wystaw na portalach”, wybiera portale na które użytkownik chce umieścić i klika u w przycisk ,,aktualizacja” ogłoszenie jest wysyłane do uwidocznienia w wybranych przez Użytkownika portalach współpracujących.

3.a.3.2 Oferty z poziomu Portalu można usuwać lub modyfikować – wtedy należy wybrać opcję edycji ogłoszenia i po dokonaniu zmian ponowić eksport ogłoszenia na wybrane portale współpracujące.

3.a.4 Aktualna lista ogłoszeniodawców, z którymi współpracuje Portal jest dostępna na stronie www.motoapp.pl. Jeżeli Użytkownik miałby potrzebę zintegrowania z Portalem innego ogłoszeniodawcy niż dostępni, może zgłosić takie zapotrzebowanie Usługodawcy, a ten wystąpi o możliwość współpracy (jednak nie gwarantuje jej podjęcia).

3.a.5 Użytkownik będzie otrzymywał automatyczne powiadomienia o stanie swoich ofert, w które zapisał w Portalu, a powiadomienie takie wyświetli się w formie wiadomości w zakładce „Powiadomienie”. Mogą one dotyczyć informacji o wygaśnięciu oferty Użytkownika i powiadomień o wystawieniu faktury za dostęp. Z wykorzystaniem tego kanału komunikacji Użytkownik nie może odpowiadać na zapytania z portali, a powinien przejść bezpośrednio w portal.

3.a.6 Portal pozwala także na śledzenie statystyk danego pojazdu, w tym odwiedzin ogłoszeń na ten pojazd czy kliknięć numeru telefonu.

3.a.7 Jeżeli Użytkownik posiada swoją stronę internetową z ogłoszeniami motoryzacyjnymi lub chciałby taką posiadać, Usługodawca w oparciu o odrębną odpłatność może wykonać zintegrowanie takiej strony internetowej lub wykonać samą stronę internetową wraz ze zintegrowaniem z Portalem, co pozwoli Użytkownikowi zarządzać ogłoszeniami także z tej strony z poziomu Portalu.

b. Baza dokumentów księgowych i wzorów umów

3.b.1 W zakładce „Zarządzanie” w Koncie Użytkownik może:

3.b.1.2 Dodać klienta poprzez wybranie opcji „Klienci”, a kolejno wpisania danych tego klienta w formularzu elektronicznym i wybrania przycisku „Zapisz”. Klient zostanie zapamiętany w Koncie i jego dane mogą być automatycznie zaczytane do dokumentów tworzonych przez Użytkownika w Koncie, np. generowania umowy lub wystawienia faktury na rzecz tego klienta za transakcję. Klienta można w dowolnym momencie usunąć przez wybranie ikony kosza przy tym kliencie.

3.b.1.3 Wystawić fakturę lub inny dokument księgowy w opcji „Faktury”, gdzie Użytkownik wybiera klienta ze swojej bazy, który jest nabywcą lub wpisuje dane stron transakcji, przedmiot transakcji oraz dane płatności. Kolejno generuje fakturę lub inny dokument w wersji PDF. Faktury będą archiwizowane w koncie Użytkownika.

3.b.1.4 Wygenerować wzór umowy lub inny związany z transakcjami motoryzacyjnymi z listy dostępnych dokumentów (np. umowa komisowa, dokument akcyzowy), poprzez wpisanie żądanych danych i podsumowanie „Zapisz” lub „Zapisz i wyślij”.

3.b.1.5 W zakładce Ustawienia i dalej Zarządzanie, Użytkownik – dla sprawnego generowania dokumentów – powinien wpisać dane szablonowe, jak numer rachunku bankowego do faktur, logo na fakturach, czy stosowana numerację faktur.

§ 4. WYNAGRODZENIE I CZAS TRWANIA UMOWY

4.1 Usługodawcy przysługuje od Użytkownika wynagrodzenie miesięczne abonamentowe w kwocie 19.99 zł netto. 

4.2 Usługodawca ma prawo waloryzować cenę pakietu abonamentoego po upływie co najmniej 3 miesięcy trwania umowy dla danego Użytkownika, o kwotę do 150% ceny dotychczasowej netto. Waloryzację tę Usługodawca notyfikuje Użytkownikowi na jego adres e-mail lub na skrzynkę w jego koncie, a w razie braku zgody Użytkownika na waloryzację ma on prawo wypowiedzieć umowę z zachowaniem okresów wypowiedzenia z Regulaminu.

4.3 Usługodawca w trakcie trwania umowy z Użytkownikiem może dodawać do Portalu nowe funkcjonalności, wzbogacając Portal, a funkcjonalności te mogą być dodatkowo płatne i fakultatywne do korzystania lub dostępne w ramach abonamentu Użytkownika, z prawem waloryzacji ceny na zasadach z pkt 4.2 powyżej.

4.4 Wynagrodzenie należne Usługodawcy płatne będzie na podstawie comiesięcznych e-faktur wystawianych przez Usługodawcę, które będą wysyłane  na jego adres e-mail podany przy rejestracji. Płatność nastąpi w ciągu 7 dni od wystawienia faktury VAT, na numer konta wskazany na fakturze. Użytkownik wyraża zgodę na kierowanie do niego faktur VAT elektronicznych.

4.5 Umowa o dostęp do oprogramowania zawierana jest na czas nieokreślony, z możliwością jej wypowiedzenia przez każdą ze Stron z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

4.6 Po okresie wypowiedzenia Usługodawca usuwa dane Użytkownika i historię konta, a hasła do logowania do Portalu przestają być aktywne.

4.7 Użytkowników obowiązuje zakaz dostarczania treści bezprawnych, z wykorzystaniem oprogramowania. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się działań zabronionych prawem lub Regulaminem, albo naruszających zasady współżycia społecznego lub godzących w usprawiedliwiony interes Usługodawcy lub portali współpracujących, Usługodawca może podjąć wszelkie prawem dozwolone działania, w tym ograniczyć lub wyłączyć możliwość korzystania przez Użytkownika ze świadczonych za jej pośrednictwem usług, a także może wypowiedzieć umowę Użytkownikowi w trybie natychmiastowym, nakładając karę umowną w wysokości wynagrodzenia brutto za okres wypowiedzenia jak w pkt 4.5 powyżej. Usługodawca może wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym także gdy Użytkownik zalega z płatnością za co najmniej 2 okresy rozliczeniowe, a tego przypadku nie dotyczy nałożenie kary umownej jak w zdaniu poprzedzającym. W przypadku zalegania z płatnością Portal może zablokować Użytkownikowi dostęp do Portalu, a od tego momentu wynagrodzenie nie jest należne.

§ 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

5.1 Użytkownicy są zobowiązani do korzystania z Portalu w sposób zgodny z przepisami prawa, Regulaminem, umową (jeżeli są odrębne uzgodnienia), a w szczególności do korzystania z oprogramowania w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz Usługodawcy, z poszanowaniem praw osób trzecich. Użytkownicy są zobowiązani niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o ewentualnych naruszeniach ich praw w związku z korzystaniem z oprogramowania.  

5.2 Usługodawca odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie oprogramowania wobec Użytkowników, w zakresach przyznanych im funkcjonalności, w szczególności prowadząc nadzór techniczny. 

5.3 Użytkownik korzysta z oprogramowania dobrowolnie i na własną odpowiedzialność. Powinien po swojej stronie zapewnić możliwość poprawnego funkcjonowania oprogramowania w zakresie, w jakim jest to od niego zależne (np. prawidłowe funkcjonowania urządzenia, stosowanie ustawień umożliwiających odbieranie bieżących e-maili, dostęp do sieci Internet itp.). Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne w systemach teleinformatycznych Użytkowników ograniczające lub uniemożliwiające korzystanie z oprogramowania jeżeli problemy te nie wynikają z przyczyn związanych z dostarczanym oprogramowaniem.

5.4 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że udostępnione wzory umów lub dokumenty księgowe w Portalu stanowią jedynie uniwersalne wzory, które muszą być dostosowane przed wykorzystaniem do indywidualnej sytuacji, przy czym Usługodawca informuje, że skorzystanie z dostępnych wzorów nie może zastąpić fachowej porady prawnej lub podatkowo-księgowej. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki wykorzystania wzorów umów lub dokumentów księgowych przez Użytkowników.

5.5 Usługodawca nie bierze żadnej odpowiedzialności za treść ogłoszeń, w tym wystawienie materiałów naruszających prawa autorskie lub dobra osobiste osób trzecich.

5.6 Odpowiedzialność Usługodawcy wobec Użytkowników niebędących konsumentami z jakiegokolwiek tytułu jest ograniczona do wysokości kwoty stanowiącej trzykrotność wynagrodzenia Usługodawcy za pełny okres rozliczeniowy. Ewentualna odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu utraconych korzyści lub szkód pośrednich jest wyłączona.

§ 6. POLITYKA PRYWATNOŚCI

6.1 Administratorem danych osobowych użytkowników jest Usługodawca, a w przypadku klientów Użytkownika wpisywanych do Portalu Usługodawca występuje także jako podmiot przetwarzający dane osobowe na zlecenie Użytkownika będącego administratorem. Dane Usługodawcy w pkt 1 ust. 1.2 Regulaminu.

6.2 Celem, dla których Użytkownik przetwarza dane osobowe jest realizacja umowy o korzystanie z oprogramowania lub umowy o usługi elektroniczne (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych jest: obsługa reklamacji lub zapytań, np. w formularzu kontaktowym poprzez stronę Usługodawcy (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, przy czym zgoda może być w każdym momencie wycofana), dochodzenie ewentualnych roszczeń lub obrona przed roszczeniami ze strony użytkowników, cele statystyczne (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). A w przypadku, gdy użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, Usługodawca przetwarza dane osobowe w tym celu, tj. w celu kierowania do informacji handlowych o swoich produktach i usługach (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, przy czym zgoda może być w każdym momencie wycofana).

6.3 Dane osobowe pozyskane w związku z zawartymi umowami będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń Usługodawcy lub Użytkownika, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później. Dane osobowe pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych będą przetwarzane przez okres ważności zgody na cele marketingowe lub każdorazowo do czasu cofnięcia zgody.

6.4 Usługodawca może przekazywać dane osobowe do podmiotów uprawnionych do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, świadczącym usługi informatyczne (np. hostingu), świadczących usługi doradztwa prawnego i księgowego.

6.5 Użytkownik ma prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Usługodawcy. Celem realizacji praw użytkownik może zwrócić się z żądaniem na adres e-mail Usługodawcy. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

6.6 Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie potrzebnym do wykonywania umowy o korzystanie z oprogramowania (obowiązek umowny), a podanie części danych jest także obowiązkiem ustawowym (tj. numery podatkowe w calach rozliczeń).

6.7 Usługodawca nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania, ani nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich.

6.8 Zawarcie umowy o dostęp do oprogramowania Motoapp stanowi jednocześnie umowę powierzenia danych osobowych, których Użytkownik jest administratorem, a będą wprowadzane do Portalu, np. dane pracowników, pojazdów, klientów.

6.9 Pliki cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez oprogramowanie i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Portalu. Usługodawca może przetwarzać dane zawarte w plikach cookies w następujących celach: realizacji podstawowych funkcjonalności Portalu, jak i identyfikacji użytkowników jako zalogowanych i utrzymywania sesji logowania, prowadzenia i przechowywanie statystyk i podsumowań,  zapamiętywania lokalizacji IP, strefy czasowej.

Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej lub urządzenia mobilnego. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików cookies – choć może mieć to wpływ na niektóre funkcjonalności oprogramowania. W braku wyrażenia zgody na stosowanie cookies należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie takich plików. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików cookies dostępne są w dziale pomocy danej przeglądarki internetowej lub w instrukcji obsługi danego urządzenia mobilnego.

Pliki cookies gromadzą dane w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby).

§ 7. REKLAMACJE

7.1 Wszelkie reklamacje związane z korzystaniem z oprogramowania oraz ze świadczeniem za jego pośrednictwem usług, a także ewentualne zapytania należy kierować do Usługodawcy na e-mail: kontakt@motoapp.pl.

7.2 Reklamacja powinna zawierać w swej treści: imię, nazwisko, adres e-mail użytkownika, opis i wskazanie przyczyny reklamacji oraz opcjonalnie numer telefonu w celu kontaktu. 

7.3 W terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji Usługodawcy rozpatrzy reklamację oraz poinformuje Użytkownika, za pomocą e-mail, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Usługodawca zwraca się przed rozpatrzeniem reklamacji do Użytkownika o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez użytkownika przedłuża okres rozpatrywania reklamacji. 

7.4 Użytkownik będący konsumentem może skorzystać z mediacji lub też polubownego sądownictwa poprzez dostarczenie do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie, odpowiedniego formularza – wniosku o mediację lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista przykładowych instytucji wraz z danymi teleadresowymi dostępna jest na stronie www.uokik.gov.pl.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

8.1 Użytkownik będący konsumentem ma prawo w ciągu 7 dni od dokonania rejestracji, tj. zawarcia umowy z Usługodawcą odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Pierwsze 7 dni świadczenia usług przez Usługodawcę przypada na okres próbny, o który mowa w pkt 2 ust. 2.4 Regulaminu, a więc odstąpienie od umowy będzie polegało na skierowaniu do Usługodawcy pisemnie lub w drodze e-mail oświadczenia o odstąpieniu (można wykorzystać wzór zamieszczony w tym ustępie) i rozliczeniu Stron. Jeżeli doszło do skutecznego odstąpienia od umowy, a Użytkownik zdążył już uiścić jakąkolwiek płatność, podlega ona zwrotowi na rachunek bankowy, z  którego nadeszła. Usługodawca po odstąpieniu usunie na trwałe konto Użytkownika z Portalu.

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Imię i nazwisko konsumenta
……………………………

Adres zamieszkania
……………………………

Kevin Rogacki
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą 
Euroserv Kevin Rogacki
ul. Grunwaldzka 52, 60-311 Poznań

Oświadczenie 
o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy o ochronie praw konsumentów odstępuję od umowy zawartej w oparciu o rejestrację dostępu do oprogramowania Motoapp. E-mail potwierdzający rejestrację otrzymałam/em dnia ……………………… .

……………………………..
/podpis Konsumenta/

8.2 W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne odnośne prawa polskiego.  

8.3 Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.motoapp.pl i stanowi integralną część umowy zawieranej z Użytkownikiem na dostęp do programowania.

8.4 Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie, a o zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie powiadomiony na jego e-mail. W ciągu 14 dni od powiadomienia Użytkownik będzie miał możliwość wypowiedzenia umowy poprzez skierowanie na adres e-mail Usługodawcy oświadczenia o wypowiedzeniu z tegoż powodu lub pisemnie na adres Usługodawcy. Wypowiedzenie takie może nastąpić tylko w przypadku gdy zmiany Regulaminu będą dotyczyły praw lub obowiązków Użytkownika w związku z korzystaniem z oprogramowania i takie zmiany będą pogarszały jego sytuację. 

8.5 W razie odrębnych uzgodnień z Użytkownikiem, np. co do ceny lub innych funkcjonalności Portalu, w razie sprzeczności tych uzgodnień z Regulaminem, pierwszeństwo mają indywidualne uzgodnienia.